V by Vydia Rishie. Steve Madden platforms #SMOOTD

V by Vydia Rishie. Steve Madden platforms #SMOOTD